Public Storage snaps up Dallas portfolio for $1.5 billion

By: John Egan  
On Nov 3, 2021